Historyczne rozporządzanie ministra sportu w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Historyczne rozporządzenie dotyczące nurkowania, nieobowiązujący dokument - uchylona podstawa prawna 2010-10-16

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania


Na podstawie art. 53c ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z póên. zm.2)


§ 1. Uprawianie płetwonurkowania powinno odbywać się zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i praktyka nurkową.


§ 2. Przed rozpoczęciem płetwonurkowania: dokonuje się oceny warunków wpływających na bezpieczeństwo nurkowania, biorąc pod uwagę w szczególności ruchy i głębokość wody, jej zanieczyszczenie oraz widoczność pod wodą;

przygotowuje się plan nurkowania obejmujący w szczególności określenie miejsca nurkowania;

ustala się sposób porozumiewania się uczestników nurkowania oraz procedurę ratunkowo-ewakuacyjną w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ich bezpieczeństwa;

sprawdza się sprzęt, który ma być używany do nurkowania.


§ 3. Płetwonurkowanie może uprawiać osoba, której stan zdrowia pozwala na jego przeprowadzenie zgodnie z planem nurkowania. Jeżeli jest konieczne udokumentowanie przez osobę zamierzająca uprawiać płetwonurkowanie jej stanu zdrowia, to, w zależności od potrzeb, przedstawia ona: zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania lub oświadczenie, że jej stan zdrowia pozwala na uprawianie płetwonurkowania.


§ 4. płetwonurkowania przeprowadza się zgodnie z przygotowanym planem nurkowania.


§ 5. Niedopuszczalne jest: Przekraczanie maksymalnej głębokości nurkowania wynikającej z posiadanych kwalifikacji i wymaga określonych w § 6;

Uprawianie płetwonurkowania po użyciu alkoholu, substancji psychotropowych i Środków odurzających.


§ 6. Maksymalna głębokość nurkowania z wykorzystaniem powietrza jako czynnika oddechowego wynosi 50 m. Przy zastosowaniu innych niż powietrze mieszanin oddechowych jako czynnika oddechowego maksymalna głębokość nurkowania jest uzależniona od składu mieszaniny oddechowej, przy czym cienienie cząstkowe:

Tlenu nie może być większe niż 0,16 MPa;

Azotu nie może być większe niż 0,4 MPa.


§ 7. Uprawianie płetwonurkowania na wodach otwartych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi dla danego rodzaju wód.


§ 8. Sprzęt, który ma być używany do nurkowania, powinien:

zapewnić bezpieczne nurkowanie i być odpowiednio do zaplanowanego nurkowania i umiejętności posiadanych przez uczestników nurkowania;

być sprawny technicznie;

spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących sprzętu do nurkowania.


§ 9. Wszyscy uprawiający płetwonurkowanie są obowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.


§ 10. Osoba prowadząca zorganizowane nurkowanie jest obowiązana do: nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez uczestników nurkowania;

zapewnienia następującego sprzętu medycznego:

zestawu pierwszej pomocy odpowiedniego do planowanego nurkowania,

tlenowego zestawu ratunkowego, umożliwiającego podawanie poszkodowanemu co najmniej 15 l/min czystego tlenu w czasie nie krótszym niż 20 min;

posiadania Środków Łączności umożliwiających wezwanie służb ratowniczych;

zapewnienia uczestnikom nurkowania dostępu do wszelkich posiadanych informacji dotyczących nurkowania, w szczególności planu nurkowania, sposobów porozumiewania się, procedur ratunkowo-ewakuacyjnych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ich bezpieczeństwa, oraz do informacji o sprzęcie, który ma być używany do nurkowania;

nieudzielenia zgody na udział w płetwonurkowaniu osobie, która może spowodować naruszenie zasad bezpieczeństwa przy płetwonurkowaniu.


§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłogłoszenia)


Minister Sportu: T. LipiecBibliografia http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061541103